การ ฝึกอบรม พนักงานสำคัญอย่างไร

การ ฝึกอบรม พนักงานสำคัญอย่างไร สำหรับผู้ที่จะสมัครงานแล้วหนึ่งให้ปัจจัยที่จะทำองค์กรธุรกิจดึงดูดต่อการยื่นใบสมัครที่นอกเหนือจากตำแหน่งงานที่รับสมัคร, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ชื่อเสียงองค์กร, เงินเดือนและสวัสดิการแล้วนั้น

ปัจจุบันมีผู้สมัครงานหลายท่านที่คำนึงถึงความใส่ใจในความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองในหน้าที่การงาน ซึ่งสิ่งที่จะสามารถบอกได้เด่นชัดที่สุดคือ การที่องค์กรได้จัดสรรทรัพยากรด้านการฝึกอบรมให้แก่พนักงานมากน้อยเพียงไร เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการทำงาน, ทัศนคติและความรู้ความชำนาญเฉพาะทางหรือแม้แต่หลักสูตรที่เน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในภาพรวม ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ถึงแม้ว่าการฝึกอบรมอาจต้องการงบประมาณรวมถึงทรัพยากรต่างๆมาช่วยสนับสนุน แต่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำที่เปิดรับสมัครงานหลายองค์กรนั้นเริ่มมีความใส่ใจในความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อได้วิเคราะห์ถึงประโยชน์ของการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถเห็นได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรจะสร้างความรู้ความชำนาญทางวิชาการแก่พนักงานแล้วยังสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากสภาพวะตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานและยังสามารถเล็งเห็นว่าองค์กรนั้นมีความใส่ใจและพร้อมส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานมีกำลังใจที่จะทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร

2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน หลังจากการฝึกอบรมทุกครั้งทุกองค์กรควรมีความคาดหวังหรือเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน หากการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สามารถสะท้อนกลับมาคือการที่พนักงานนำเคล็ดลับความรู้กลับมาใช้ในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความชำนาญในการปฏิบัติงาน

3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประโยชน์ที่สามารถเห็นชัดจากการฝึกอบรมโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับฝ่ายโรงงานหรือฝ่ายผลิตนั้น คือการลดอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งทำให้ระบบการทำงานในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรที่เริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทำงาน (Key Performance Indicators – KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นในองค์กรมีความพัฒนาอย่างยั่งยืน