Category: travel news

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของคนไทย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อสร้างและออกแบบโดยหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

Read More

อุทยานวังตะไคร้

ชมไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณในพื้นที่กว้างขวางถึง 1,500 ไร่ ที่ถูกนำมาประดับอย่างสวยงาม ภายในอุทยานแห่งนี้ ที่นี่เกิดขึ้นจากพระปณิธานของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจและหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เพื่อหวังให้เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เมื่อปีพ.ศ. 2505

Read More