Category: travel news

อุทยานวังตะไคร้

ชมไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณในพื้นที่กว้างขวางถึง 1,500 ไร่ ที่ถูกนำมาประดับอย่างสวยงาม ภายในอุทยานแห่งนี้ ที่นี่เกิดขึ้นจากพระปณิธานของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจและหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เพื่อหวังให้เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เมื่อปีพ.ศ. 2505

Read More